PHP开发        1500141817_242949.png       029fb7e6cf029f422610f4353e9b016e.pngcentos 使用 yum 安装最新版nginx

centos 使用 yum 安装最新版 nginx 方法 (参考文档 https://nginx.org/en/linux_packages.html#RHEL-CentOS)

1、安装依赖包

yum install yum-utils

2、更改yum

vim /etc/yum.repos.d/nginx.repo 把里面的内容替换为以下内容

[nginx-stable]

name=nginx stable repo

baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/

gpgcheck=1

enabled=1

gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key

module_hotfixes=true


[nginx-mainline]

name=nginx mainline repo

baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/$releasever/$basearch/

gpgcheck=1

enabled=0

gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx_signing.key

module_hotfixes=true

3、默认情况下,使用稳定的nginx的库包。如果你想使用主线nginx包,运行以下命令

yum-config-manager --enable nginx-mainline

4、yum install nginx

当提示接受GPG密钥,验证指纹匹配573 b FD6B 3 d8f BC64 1079 A6AB ABF5 BD82 7 bd9 BF62,如果是这样,接受它

  LINUX

Aplum

作者  :  Aplum

我依然是我,但不是从前的那个我评论


关于我

关于我

我不想成为一个庸俗的人。十年百年后,当我们死去,质疑我们的人同样死去,后人看到的是裹足不前、原地打转的你,还是一直奔跑、走到远方的我?

广告

微信图片_20190519095335.jpg