PHP开发        1500141817_242949.png       029fb7e6cf029f422610f4353e9b016e.pngssl配置

<VirtualHost _default_:443>
DocumentRoot "D:/phpweb/weixin.tenghoo.com/"
ServerName weixin.tenghoo.com:443
ServerAdmin admin@example.com
ErrorLog "d:/wamp/Apache24/logs/weixin.tenghoo.com_error.log"
TransferLog "d:/wamp/Apache24/logs/weixin.tenghoo.com_access.log"
SSLEngine on
SSLCertificateFile "D:/phpweb/weixin.tenghoo.com/ssl/2_weixin.tenghoo.com.crt"
SSLCertificateKeyFile "D:/phpweb/weixin.tenghoo.com/ssl/3_weixin.tenghoo.com.key"
SSLCACertificateFile "D:/phpweb/weixin.tenghoo.com/ssl/1_root_bundle.crt"
<FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php|html)$">
    SSLOptions +StdEnvVars
</FilesMatch>
<Directory "d:/wamp/Apache24/cgi-bin">
    SSLOptions +StdEnvVars
</Directory>
BrowserMatch "MSIE [2-5]" \
         nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
         downgrade-1.0 force-response-1.0
CustomLog "D:/wamp/Apache24/logs/ssl_request.log" \
          "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"
</VirtualHost>


  Apache

Aplum

作者  :  Aplum

我依然是我,但不是从前的那个我评论


关于我

关于我

我不想成为一个庸俗的人。十年百年后,当我们死去,质疑我们的人同样死去,后人看到的是裹足不前、原地打转的你,还是一直奔跑、走到远方的我?

广告

微信图片_20190519095335.jpg